• Natri-Thioxyanat-NaSCN-tkhc

    Natri Thioxyanat NaSCN

    Quy cách: 25kg/bao
    94,000 VNĐ

    Natri Thioxyanat có ứng dụng trong tổng hợp hóa học: biến đổi ankyl halua thành các ankylthioxyanat, được sử dụng cho propylene mắt quay sợi dung môi, phân tích hóa học, thuốc thử, màu phim.